Home
Laatste wijziging op vrijdag 19 januari 2018.
Volgende update gepland op maandag 19 februari 2018.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam Emesto Silver
Leverancier Bayer CropScience SA-NV
Inhoud 5,00000000 L
EAN 4000680074939
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 14916N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-7-2019
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 5,53 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 280,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
FU  Fungicide (bestrijding van schimmels)
Werkzame stof(fen)
PROTHIOCONAZOOL   18   gram/liter  
PENFLUFEN   100   gram/liter  
Formulering (ECPA) SC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,05
naar boven

BRZO opslagcategorieën
SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT (STOT) - EENMALIGE BLOOTSTELLING (H3)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1B - VLOEIBAAR, ontvlambaar
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR UN3082
EVO-kaartnummer
UN-nummer
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE STOF,N.E.G., (bevat PENFLUFEN, PRIOTHIOCONALZOOL), 9,III
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
R-zinnen
EUH208   Bevat [.....][.....]. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H351   Verdacht van het veroorzaken van kanker [.....].
H412   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P280c   Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor afvalZIE STORL.
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
naar boven